Jonskärs Samfällighetsförening

Vatten är hälsa

Information från styrelsen


Under denna rubrik kommer styrelsen att informera om viktigare händelser som berör medlemmarna.

Har du anmält dig till föreningens SMS-tjänst för viktig information?


Du som inte besöker hemsidan så ofta men ändå vill få snabb information via SMS när något viktigt händer i föreningen, då ska du anmäla dig till vår SMS-tjänst. Maila namn o telefonnummer till j_ulf@yahoo.com vilket då även innebär samtycke till att få info på detta sätt. Ange endast ett telefonnummer per fastighet.

Har du frågor eller saknar epost ring Ulf Johansson 070-200 30 91.

Vattenläcka i din fastighet?


21 feb 2024
Styrelsen har fått kännedom om att stugägare nyligen tvingats reparera vattenläckor i sina fastigheter troligen pga av årets bistra vinter. Har du inte tittat till din stuga på ett tag så kan det vara en bra ideé och kolla så att det inte frusit sönder med vattenläckage som följd

Vägarna på Jonskär


19 feb 2024
En uppmaning att köra försiktigt på våra vägar då vi breddat plogade vallar. Dessutom är "snökloten" som bildats vid plogkanterna hårda som sten. Kontakta Pelle Helén om det finns ytterligare frågor tel:070-766 00 96

Vattnet på Badvägen


29 jan 2024
Det har varit ett kortare avbrott på vattnet vid Badvägen i dag på eftermiddagen. I samband med att vattnet slås på igen kan vattnet bli missfärgat. Om ni är berörda av detta så spola en stund så kommer vattnet att bli klart igen.

Gallring av träd på föreningens parkmark enligt beslut på årsstämma


24 jan 2024
Företrädare för styrelsen och Stora Enso kommer att genomföra gemensam planering för manuell gallring av träd på föreningens parkmark den 7 feb 2024. I första etappen kommer träd i anslutning till våra vägar att gallras och som ej kan tas ned med maskin.

Efter genomgången kommer styrelsen att uppdra till Stora Enso att genomföra första etappen av gallringen. Styrelsen återkommer med datum när själva gallringen påbörjas.

För enskilda fastighetsägare finns även möjlighet att i samband med detta få träd fällda på den egna tomten om de bedöms möjliga att ta ned på ett säkert sätt.

För att få träden nedtagna ska dessa vara uppmärkta med blått plastband. Därutöver ska tomgränserna vara uppmärkta med väl synliga pinnar på lämpligt sätt. Träden tillfaller Stora som även fraktar bort dessa medan kvisten får tas om hand av fastighetsägaren. En förutsättning för att få träd nedtagna på den egna tomten är att ovanstående åtgärder är gjorde före 7 feb.

Vid frågor kontakta i första hand Bosse Andersson på tel 073- 661 04 02 eller Ulf Johansson 070-200 30 91.


Information om vidtagna och kommande åtgärder med anledning av för höga mätvärden i föreningens dricksvatten


17 jan 2024
På grund av för höga värden avseende fluorid och järn/mangan föreslog dåvarande styrelse årsstämman i juli 2022 att reningen av vårt dricksvatten skulle ökas genom installation av olika filter i två etapper. Förslaget godkändes av årsstämman.

Sommaren 2023 slutfördes etapp 1 varvid halten av Fluorid har reducerats så att gränsvärdet nu ej överskrids. Installationen blev försenad på grund av pandemin och bristen på halvledare som behövdes i filteranläggningen.

Etapp 2 avser att reducera halten av järn och mangan vilket planeras vara genomfört till sommaren 2024.

Vidtagna åtgärder mot för höga halter av bakterier har skriftligen lämnats till årsstämman 2023. Kortfattat kan dock sägas att problemet är löst genom utbyte av Uv-filter.

Dricksvattenproverna nu i november 2023 visar på lite för höga värden för turbiditet (grumlighet) och färgtal. Detta beror på mycket och kraftig nederbörd under hösten som lett till ytvattenpåverkan. Ytterligare provtagning kommer att ske när vårfloden 2024 inleds och därefter kan dimensionering av kompletterande filter göras som därefter kommer att installeras för att lösa dessa problem. Resultatet av provtagningen kan komma att innebära att förändringar görs i den nu tänkta lösningen.

Generellt är vårt vatten av mycket bra kvalitet. De uppmätta värdena som för närvarande överskrids innebär inte att vattnet är farligt att dricka. De kommer att åtgärdas som beskrivits ovan.

Utgångspunkten för styrelsen är att alla vattenprover ska ligga inom de av livsmedelsverket fastställda gränsvärdena. Överskrids gränsvärdena görs en alltid bedömning om vattnet är tjänligt att dricka eller inte. Skulle vattnet vara farligt att dricka så vidtas omedelbart åtgärder för att förhindra ohälsa och medlemmarna informeras.

Styrelsen har även gjort en mer utförlig beskrivning av vattenförsörjningen i Jonskär som finns att läsa under fliken Vägar och Vatten. http://www.jonskar.com/?sidan=vagarovatten

Nytt informationssystem


16 jan 2024
Hösten 2023 har styrelsen beslutat om att informationen till medlemmarna ska förbättras och att ett nytt informationssytem ska införas. I avvaktan på att detta arbete ska bli klart kommer information att publiceras på denna sida. Om allt går som tänkt ska det vara klart till sommaren.

Ny postadress


16 jan 2024
Fr o m 1 januari 2024 har Jonskärs samfällighetsförening ny postadress. Den nya postadressen är Jonases Väg 37, 826 91 Söderhamn

 -----
Styrelsens inloggning till Webbväg
Logga in med förbättrad säkerhet

 

De senaste nyheterna

Information om dricksvattenförsörjningen i Jonskär
Styrelsen har lagt upp ett dokument där vi berättar om Läs mera...
- - - - -
Julhälsning
Året börjar gå mot sitt slut och julen står återigen Läs mera...
- - - - -
Sommarvatten på Akterstigen
Måndag 6 nov kommer den trasiga sommarvattenventilen att bytas och Läs mera...
- - - - -
Mera nyheter

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Inga dokument publicerade.
- - - - -

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Bryggor o Bad | Fastigheten o Kröken | Festkommittè | Styrelse o Administration | Vägar o Vatten | Välkommen