Jonskärs Samfällighetsförening

Vatten är hälsa

Information från styrelsen


Under denna rubrik kommer styrelsen att informera om viktigare händelser som berör medlemmarna.

Har du anmält dig till föreningens SMS-tjänst för viktig information?


Du som inte besöker hemsidan så ofta men ändå vill få snabb information via SMS när något viktigt händer i föreningen, då ska du anmäla dig till vår SMS-tjänst. Maila namn o telefonnummer till j_ulf@yahoo.com vilket då även innebär samtycke till att få info på detta sätt. Ange endast ett telefonnummer per fastighet.

Har du frågor eller saknar epost ring Ulf Johansson 070-200 30 91.

Debiteringslängd 1 maj 2024-30 apr 2025


2024-07-12
Debiteringslängd för kommande verksamhetsår finns för påseende i postlådan på Kröken. Där finns även en kopia på kallelsen till årsstämman 27 juli.

Återvinning av papper och plast


2024-07-11
Uppsamlingsplatsen för olika typer av avfall är nu kompletterad med behållare för pappers- och plastförpackningar.

Dricksvattenprover 19 juni 2024


2024-07-10
Nya vattenprover finns publicerade under fliken Vägar och vatten. Analysrapporterna visar att inga gränsvärden är överskridna. Har du frågor kontakta Per-Håkan Helén 070-766 00 96.

Sommarfest på Kröken 27 juli 2024


2024-07-06
På kvällen efter årsstämman bjuder festkommittén in till sommarfest med början kl 18:00. Anmälan senast 17 juli till Sara Berglund. För mer info se detaljerad inbjudan längst ner på denna sida.
Styrelsen

Årsstämma 2024


2024-06-26
Välkommen till årets årsstämma som äger rum 27 juli 2024 på Kröken med början kl 13:00. På kvällen anordnas sedvanliga festligheter. Mer info kommer om detta
Styrelsen

Midsommarfirande på Kröken 21 juni 2024


2024-06-11
Vi samlas på Kröken kl 11:00 för att plocka blommor till midsommarstången. Firandet fortsätter sedan fram till ca kl 15:00
Se detaljerat program längst ner på denna sida

Välkomna

Saltning/dammbindning av grusvägar


2024-06-03
Saltning/dammbindning av föreningens grusvägar är beställd och kommer att göras inom kort.

Störningar på vattenledningsnätet


2024-05-22
På grund av grävarbeten kan det förekomma störningar på vattenledningsnätet under perioden 22 tom 24 maj.

Ris från fällda träd på egna tomer


2024-05-12
Ni som fått träd fällda på den egna tomten och sedan dragit ut riset till vägkanten, glöm inte att kontakta Palle på tel 070-625 74 11 om Ni vill får riset bortforslat. Alternativt får Ni ta bort riset själva som vi tidigare informerat om.

Vårens gallring längs vägar samt lagring av ris


2024-05-08
Gallringen längs vägarna är nu avslutad. Några enstaka träd på några platser blev kvar som kommer att hämtas av Paul Larsson (Palle).
Stora kommer att hämta de fällda träden inom några veckor som nu tillfälligt samlats ihop vid Jonases Väg/Kastviksvägen.
Vi påminner om att Ni som fått träd nedtagna på egna tomter och dragit ut riset till vägkanten kontaktar Palle på tel 070-625 74 11 för bortforsling så att inte övriga stugägare får stå den kostnaden.

Föreningen har sedan några år tillbaka lagrat ris från städdagarna bredvid vägen till masten på norra Jonskär. Tanken är att sedan det torkat så ska det malas ner till flis och ge en intäkt till föreningen.

Vi har dock fått problem med att färskt och gammalt ris blandas vilket gör att flisning inte kan ske.

Styrelsen har därför beslutat att endast Palle har föreningens tillstånd att transportera ris till denna lagringsplats. Enskilda stugägare får lösa bortforsling av eget ris från sina tomter på annat sätt.

Städdag lördag 4 maj 2024


2024-04-16
Samling kl 9:00 vid kröken för inskrivning och arbetsfördelning. Festkommittén ombesörjer fika som körs ut i området. Städdagen avslutas kl 14:00 med sedvanlig ärtsoppa på Kröken.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Målning av vattenhuset. Borsta av och lägga på ny falu rödfärg.
Dra ut ris till väg efter trädfällning på parkmark.
Tyngre ris och grenar kan tas tillvara av medlemmar när timret är borta.
Laga badbrygga på Fiskarstigen och ev andra ännu ej kända skador pga isen.
Lägga i upptagna båtbommar
Översyn av gungor/lekplatser vid badplatser, utbyte av trasiga delar.
Arbetslagen på respektive väg kontrollerar och rensar vägtrummorna. Ej fungerande vägtrummor eller om de ej går att rensa rapporteras till vägansvarig.

Välkomna

Kemiskt dricksvattenprov 18 mars 2024


2024-04-16
Nytt vattenprov finns publicerat under fliken vägar och vatten. Analysrapporten visar att 4 gränsvärden är överskridna. Det kan vara lite missfärgat vatten en period som beror på snösmältningen. Det är dock inte farligt att dricka vattnet. Gränsvärdena är satta med stor säkerhetsmarginal. Som beskrivits tidigare förbereds installation av ytterligare filter så att alla värden ska ligga inom uppsatta gränsvärden trots kraftig nederbörd och snösmältning. Har du frågor kontakta Per-Håkan Helén 070-766 00 96.


Kontaktpersoner på städdagarna


2024-04-15
Styrelsen söker kontaktpersoner i vår samfällighet utifrån de olika vägar vi har i området. Dessa kommer att vara behjälpliga under städdagarna för att förmedla de av styrelsen planerade arbetsinsatserna. De ska även vara en kontakt till styrelsen för synpunkter eller funderingar. Vi måste öka vårt engagemang för vår samfällighet och detta är ett steg i rätt riktning.
Funderingar och intresse anmälan tas tacksamt emot av Ulf Johansson 070-200 30 91

Sommarvattnet våren 2024


2024-04-15
Sommarvattnet kommer att kopplas på måndagen den 29 april 2024. Vid frågor kontakta Per-Håkan Helén tel 070-766 00 96

Dricksvattenprov 18 mars 2024


2024-04-09
Mikrobiologiskt vattenprov (förekomst av ev bakterier) har tagits hos boende den 18 mars 2024. Provet är godkänt utan anmärkning. Provresultatet finns upplagt under fliken Vägar och Vatten på hemsidan.

Nya priser för att hyra Kröken


2024-04-09
Fr o m 1 maj 2024 kostar det 500 kr per gång att hyra Kröken. Återlämnas inte lokalen i städat skick så faktureras en total hyra på 1 000 kr. Städinstruktioner finns på hemsidan.

Vårens städdag kommer att bli 4 maj 2024


2024-04-02
Den 4 maj kl 09:00 samlas vi igen till vårens städdag. Mer information kommer.

Huggning efter vägar och på tomter påbörjas vecka 11 2024


2024-03-11
Vi har nu kommit så långt att vi kommer att påbörja huggning på vår samfällighet.

Det kommer att huggas efter våra vägar och en del gallring. Dessutom en del träd som ni har markerat på era fastigheter.

Huggningen kommer att delas upp så att huggning efter vägar och på tomter kommer att påbörjas vecka 11 och pågå ett tag framåt. Resterande som är lite större gallringar kommer att ske under nästa vinterperiod 2024/2025.

Huggning längs vägarna gör vi för att minska risken för nedfallande grenar och dessutom låta solen få skina på vägarna lite tidigare. Vi får också möjlighet att underhålla diken och vägkropp på ett bättre sätt än tidigare.

När träd är markerade på era fastigheter görs det hela tiden en bedömning om det kan göras med minst ett ”nollresultat”, så att inte andra fastighetsägare får betala för just din nedtagning av träd.

VIKTIGT:
Det betyder alltså att en del träd som ni önskar ta bort inte kommer att kunna genomföras.

För att det inte skall bli sönderkörningar på era fastigheter är det mycket viktigt att ställen som det inte får köras på är markerade.

Allt ris som genereras på privata tomter tar ni naturligtvis hand om själva. Ris som kommer från träd och som står på samfällighetens mark kommer att tas om hand på städdagen.

Vi hoppas även att gallringen efter vägarna kommer att innebära att vägarna blir is- och snöfria snabbare än tidigare.

Under våren kommer en långsiktig plan för samfällighetsföreningens parkmark att tas fram med hjälp av en resurs från Skogsvårdsstyrelsen som har specialkompetens inom området. Planen kommer bl a att innehålla en tidsplan för gallring, avverkning och röjning av samfällighetens parkmark. Styrelsens målsättning är att den ska kunna presenteras på stämman i juli.

När det gäller de önskemål om nedtagning av träd där det finns olika uppfattning om de ska tas ned eller inte, så kommer styrelsen att begära "en second opinion” från den resurs som biträder föreningen med att ta fram planen för vår skog. Därefter kommer styrelsen att fatta slutligt beslut i denna fråga.


Vattenläcka i din fastighet?


21 feb 2024
Styrelsen har fått kännedom om att stugägare nyligen tvingats reparera vattenläckor i sina fastigheter troligen pga av årets bistra vinter. Har du inte tittat till din stuga på ett tag så kan det vara en bra ideé och kolla så att det inte frusit sönder med vattenläckage som följd

Vägarna på Jonskär


19 feb 2024
En uppmaning att köra försiktigt på våra vägar då vi breddat plogade vallar. Dessutom är "snökloten" som bildats vid plogkanterna hårda som sten. Kontakta Pelle Helén om det finns ytterligare frågor tel:070-766 00 96

Vattnet på Badvägen


29 jan 2024
Det har varit ett kortare avbrott på vattnet vid Badvägen i dag på eftermiddagen. I samband med att vattnet slås på igen kan vattnet bli missfärgat. Om ni är berörda av detta så spola en stund så kommer vattnet att bli klart igen.

Gallring av träd på föreningens parkmark enligt beslut på årsstämma


24 jan 2024
Företrädare för styrelsen och Stora Enso kommer att genomföra gemensam planering för manuell gallring av träd på föreningens parkmark den 7 feb 2024. I första etappen kommer träd i anslutning till våra vägar att gallras och som ej kan tas ned med maskin.

Efter genomgången kommer styrelsen att uppdra till Stora Enso att genomföra första etappen av gallringen. Styrelsen återkommer med datum när själva gallringen påbörjas.

För enskilda fastighetsägare finns även möjlighet att i samband med detta få träd fällda på den egna tomten om de bedöms möjliga att ta ned på ett säkert sätt.

För att få träden nedtagna ska dessa vara uppmärkta med blått plastband. Därutöver ska tomgränserna vara uppmärkta med väl synliga pinnar på lämpligt sätt. Träden tillfaller Stora som även fraktar bort dessa medan kvisten får tas om hand av fastighetsägaren. En förutsättning för att få träd nedtagna på den egna tomten är att ovanstående åtgärder är gjorde före 7 feb.

Vid frågor kontakta i första hand Bosse Andersson på tel 073- 661 04 02 eller Ulf Johansson 070-200 30 91.


Information om vidtagna och kommande åtgärder med anledning av för höga mätvärden i föreningens dricksvatten


17 jan 2024
På grund av för höga värden avseende fluorid och järn/mangan föreslog dåvarande styrelse årsstämman i juli 2022 att reningen av vårt dricksvatten skulle ökas genom installation av olika filter i två etapper. Förslaget godkändes av årsstämman.

Sommaren 2023 slutfördes etapp 1 varvid halten av Fluorid har reducerats så att gränsvärdet nu ej överskrids. Installationen blev försenad på grund av pandemin och bristen på halvledare som behövdes i filteranläggningen.

Etapp 2 avser att reducera halten av järn och mangan vilket planeras vara genomfört till sommaren 2024.

Vidtagna åtgärder mot för höga halter av bakterier har skriftligen lämnats till årsstämman 2023. Kortfattat kan dock sägas att problemet är löst genom utbyte av Uv-filter.

Dricksvattenproverna nu i november 2023 visar på lite för höga värden för turbiditet (grumlighet) och färgtal. Detta beror på mycket och kraftig nederbörd under hösten som lett till ytvattenpåverkan. Ytterligare provtagning kommer att ske när vårfloden 2024 inleds och därefter kan dimensionering av kompletterande filter göras som därefter kommer att installeras för att lösa dessa problem. Resultatet av provtagningen kan komma att innebära att förändringar görs i den nu tänkta lösningen.

Generellt är vårt vatten av mycket bra kvalitet. De uppmätta värdena som för närvarande överskrids innebär inte att vattnet är farligt att dricka. De kommer att åtgärdas som beskrivits ovan.

Utgångspunkten för styrelsen är att alla vattenprover ska ligga inom de av livsmedelsverket fastställda gränsvärdena. Överskrids gränsvärdena görs en alltid bedömning om vattnet är tjänligt att dricka eller inte. Skulle vattnet vara farligt att dricka så vidtas omedelbart åtgärder för att förhindra ohälsa och medlemmarna informeras.

Styrelsen har även gjort en mer utförlig beskrivning av vattenförsörjningen i Jonskär som finns att läsa under fliken Vägar och Vatten. http://www.jonskar.com/?sidan=vagarovatten

Nytt informationssystem


16 jan 2024
Hösten 2023 har styrelsen beslutat om att informationen till medlemmarna ska förbättras och att ett nytt informationssytem ska införas. I avvaktan på att detta arbete ska bli klart kommer information att publiceras på denna sida. Om allt går som tänkt ska det vara klart till sommaren.

Ny postadress


16 jan 2024
Fr o m 1 januari 2024 har Jonskärs samfällighetsförening ny postadress. Den nya postadressen är Jonases Väg 37, 826 91 Söderhamn
 
Bilagor:
- Program midsommarfirande (pdf-fil 540,02 kt)
- Sommarfest 2024 (pdf-fil 150,97 kt)

 

 -----
Styrelsens inloggning till Webbväg
Logga in med förbättrad säkerhet

 

De senaste nyheterna

Information om dricksvattenförsörjningen i Jonskär
Styrelsen har lagt upp ett dokument där vi berättar om Läs mera...
- - - - -
Julhälsning
Året börjar gå mot sitt slut och julen står återigen Läs mera...
- - - - -
Sommarvatten på Akterstigen
Måndag 6 nov kommer den trasiga sommarvattenventilen att bytas och Läs mera...
- - - - -
Mera nyheter

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Inga dokument publicerade.
- - - - -

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Bryggor o Bad | Fastigheten o Kröken | Festkommittè | Styrelse o Administration | Vägar o Vatten | Välkommen